அமைப்பு

தயாரிப்புகளின் வரிசையானது, நேரடியாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய செயல்பாடுகளின் முழுப் பன்முகத்தன்மை கொண்ட முழுமையான அமைப்புகளாகும்.தொழில்துறையில் அதன் பயன்பாடுகள் நான்கு முக்கிய வகைகளில் அடங்கும், அதாவது: அடையாளம், கண்டறிதல், அளவீடு, நிலைப்படுத்தல் மற்றும் வழிகாட்டுதல்.மனிதனின் கண் கண்டறிதலுடன் ஒப்பிடுகையில், இயந்திர கண்காணிப்பு அதிக செயல்திறன், குறைந்த செலவு மற்றும் அளவிடக்கூடிய தரவு மற்றும் விரிவான தகவல்களை உருவாக்கும் திறன் ஆகியவற்றின் தனித்துவமான நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது.